Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Interactief beleid is helemaal niet zo democratisch
Steven de Jong Gepost:     maandag, 27 oktober 2003, 15:00
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Interactief gebiedsbeleid heeft de deur geopend voor maatschappelijke partijen, maar laat qua democratisch gehalte nog te wensen over. Instrumenten die het democratisch proces legitiemer en representatiever kunnen maken, zoals ‘deliberatieve referenda’ en ‘voucher-systemen’ worden niet uit de kast gehaald.

Door toepassing van interactief gebiedsgericht beleid is men er in geslaagd om problemen integraal aan te pakken. Economische, sociale en milieukundige factoren zijn o.a. door de invoering van de Reconstructiewet beter op elkaar afgestemd. Dit kwam het draagvlak voor de beleidsuitvoering ten goede. Toch laat het gebiedsbeleid qua democratisch gehalte te wensen over. Het enige wat de Reconstructiewet te bieden heeft, is een verplichte inspraak- en bezwarenprocedure voor gebiedsprojecten en het goedkeuren van het plan van de reconstructiecommissie, waarin de belangenbehartigers zitting hebben, door de volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten.


Democratische legitimiteit
In veel gevallen kan interactief beleid actoren een gelijke toegang verschaffen tot de politieke arena, maar het is nog te vaak zo dat bepaalde actoren via de lobbykamer een aparte ingang hebben tot deze arena (Leroy, 2003). De overheid haalt bij interactief gebiedsbeleid vooral de grote belangenbehartigers binnen en is veel minder geïnteresseerd in wat individuele burgers vinden. De geprivilegieerde toegang van een selectie aan belangengroepen bij interactieve beleidsvorming pakt in de praktijk helemaal niet zo democratisch uit als gedacht. Want hoe representatief is eigenlijk het ledenaantal van groepen als Natuurmonumenten, Milieudefensie of ANWB voor de samenleving? Op basis van welk mandaat spreken deze groepen eigenlijk namens hun achterbannen? Hoe wordt verantwoording afgelegd, door wie en aan wie?

Voucher
De politicoloog Schmitter heeft de oplossing: het ‘voucher-systeem’. Burgers krijgen bij hun kiesbiljet honderd vouchers, die ze kunnen inzetten op de groepen waarvan ze vinden dat die als permanente adviseurs van de overheid in ogenschouw moeten worden genomen. Vanzelfsprekend wordt dan van alle gekozen organisaties een verantwoordingsplicht geëist. Het systeem zal ook de legitimiteit bevorderen voor het meer zakelijk participeren dat belangengroepen voor ogen staat. Belangengroepen zijn niet meer geïnteresseerd in bijeenkomsten waar zij alleen hun mening kunnen geven. Onderhandelen en meteen zaken doen is wat zij willen. De huidige vorm van interactieve beleidsvorming in gebiedsgericht beleid kan dit niet democratisch verantwoorden.

Deliberatie
De bestuurskundige Hajer wil naar een democratie als deliberatie toe. De essentie van dit perspectief is dat de kern van democratie bestaat uit overleg en discussie tussen burgers, overheid en marktpartijen. Democratie als deliberatie zou zoeken naar de territoriale schaal waarop kan worden gezegd dat iedereen die door het beleid geraakt wordt de mogelijkheid heeft over dat beleid mee te praten. Inclusiviteit (participatie indien burger geraakt wordt door beleid), openbaarheid (geen achterkamertjes) en wederkerigheid (helder krijgen wat de burger bedoelt en wat de overheid bedoelt) hanteert hij als keurmerk voor interactief beleid. In navolging van een democratie als deliberatie schetst Hajer een tweede generatie referenda, waarbij de producten van de deliberatie de vragen voor het referendum zijn. De kracht van het referendum is dan niet meer de keuze aan het eind, maar het debat dat eraan vooraf gaat.
Deze voorstellen faciliteren de burger in een gelijkwaardige toegang tot de politieke arena, vermorzelen achterkamertjes en legitimeren belangengroepen zakelijk te participeren en te onderhandelen in beleidskwesties.


Internet zal uitgroeien tot participatie-instrument
Hoewel elektronisch stemmen nog steeds in de experimenteerfase zit, zijn er nu wel internetprojecten opgestart die burgers meer inzicht geven in beleidsplannen in hun directe leef- en werkomgeving. De burger heeft via deze websites, waar plannen geografisch inzichtelijk worden gemaakt (d.m.v. GIS-applicaties), nog niet de mogelijkheid om direct te reageren of bezwaar te maken op plannen. Hoewel deze websites steeds gebruiksvriendelijker worden, zijn ze nog geen begrip bij individuele burgers. In de toekomst kunnen deze gebiedsgerichte internetportalen uitgroeien tot een waardevol instrument voor het interactieve beleid en democratisering van overheidsinformatie. Aangezien elektronisch stemmen pas voor het eerst in oktober 2004 bij het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland haar intrede zal doen, is een online referendum voorlopig nog toekomstmuziek. Wel is aannemelijk dat internet hét medium zal worden voor participatie en inspraak in het gebiedsgericht beleid.

Participatie moet leuk zijn
De sociologen Giddens en Beck stellen dat de betrokkenheid bij het besturen als activiteit wordt gegenereerd door inzicht en ervaring. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in, maar inzicht en ervaring krijgen burgers pas als ze eenmaal bij beleid betrokken zijn. De aandacht van burgers moet eerst "gewonnen" worden door bestuurders. Onze economie draait steeds meer om het consumeren van belevenissen. Tegen de achtergrond van deze sociaal-culturele veranderingen is het niet meer dan logisch dat het openbaar bestuur op zoek gaat naar nieuwe vormen. Participatie moet leuk zijn, want door vrijere associaties met beleid zal een machtsverplaatsing plaatsvinden: burgers voelen zich eerder gelegitimeerd ook een duit in het zakje te doen. De toekomstvisie Arnhem 2015 is hier een inspirerend voorbeeld van. Burgers moeten eerst met een show gelokt worden alvorens de vlieger van Giddens en Beck op gaat.

Steven de Jong is student milieutechnologie.